zpět

Co je to recyklace? 8 základních otázek a odpovědí, které vám udělají o tomto pojmu jasno

2. 2. 2024

Recyklace je pojem, který v našem jazyce zakořenil poměrně nedávno. A četnost jeho používání v dnešní době roste a roste. Co vše byste o ni měli vědět? Přečtěte si základní fakta i zajímavosti spojené právě s recyklací.

elektroodpad

Co je to recyklace?

Recyklace je proces nakládání s odpadem. Suroviny z odpadu se při něm transformují do nových produktů, materiálů nebo látek – dochází tedy k jejich dalšímu využití. Jde tak o opakované (cyklické) uvedení materiálu do výrobního cyklu.

Kde se vzal pojem recyklace?

Termín recyklace se začal výrazně používat v 70. letech 20. století. Tedy v době, kdy se začala rozvíjet environmentální hnutí. Lidé se tehdy začali více zajímat o ochranou životního prostředí a začali si být vědomi toho, že vyhozené odpadky mají negativní dopad na životní prostředí. To podnítilo hledání způsobů, jak tyto dopady zmírnit.

Co všechno se dá recyklovat?

Mezi hlavní recyklovatelné materiály patří:

Pro recyklaci je však důležitým předpokladem správné třídění odpadu, díky kterému je možné efektivně různé materiály zpracovat.

Jak se recykluje?

Recyklace je proces, který zahrnuje několik kroků, od sběru odpadu a jeho třídění až po zpracování a vytváření nových produktů. Obvykle zahrnuje tyto kroky:

 1. Sběr odpadu doma u jednotlivců nebo na veřejných sběrných místech.
 2. Třídění odpadu podle druhu materiálu.
 3. Čištění (některých materiálů).
 4. Doprava k zpracování do určeného zařízení.
 5. Zpracování podle druhu odpadu/materiálu.
 6. Výroba nových produktů.
 7. Zavedení na trh, což uzavře cyklus recyklace.

 

Podívejte se, jak se recykluje elektroodpad.

Proč se recykluje?

Cílem recyklace je omezit množství odpadu, snížit potřebu těžby primárních surovin a minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Recyklace tak hraje klíčovou roli v boji proti ekologickým problémům spojeným s odpadem a přispívá k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Přečtěte si: Proč recyklovat elektroodpad?

Co se šetří při recyklaci?

Recyklace přináší široké spektrum úspor, a to nejen z ekologického, ale i z ekonomického hlediska.

 • Omezení těžby surovin – Recyklace snižuje potřebu těžby primárních surovin. Méně těžby přispívá k ochraně přírodních zdrojů a omezuje negativní dopady těžebních aktivit na životní prostředí.
 • Energetická úspora – Výroba nových produktů z recyklovaných materiálů obvykle vyžaduje méně energie než výroba z nových surovin. Snížením energetické spotřeby přispívá recyklace k celkové úspoře energie.
 • Snížení odpadu na skládkách – Recyklace minimalizuje množství odpadu, který končí na skládkách. To nejenže prodlužuje životnost skládek, ale také snižuje emise škodlivých látek do půdy a vody spojené s rozkladem odpadu na skládkách.
 • Snížení emisí skleníkových plynů – Výroba materiálů zpracováním primárních surovin často zahrnuje emise skleníkových plynů. Recyklace minimalizuje tyto emise tím, že využívá již existující materiály.
 • Ochrana lesů – Recyklace papíru šetří lesy, protože méně nového dřeva je potřeba k výrobě papíru. Lesy jsou klíčové pro zachování biodiverzity a absorpci oxidu uhličitého.
 • Podpora průmyslové efektivity – Recyklace podporuje efektivnější využití surovin v průmyslu a napomáhá vytvářet uzavřený oběhový systém, kde jsou zdroje využívány co nejúčinněji.

Co je to recyklovatelný a recyklovaný materiál?

Recyklovatelný materiál je ten, který může být zpracován a použit k výrobě nových produktů, pokud je správně tříděn a recyklován. Může jím být například sklo, papír, plast a další.

Recyklovaný materiál je například recyklovaný papír, recyklované sklo apod. Tedy materiál, který již prošel recyklací a byl použit k výrobě nových výrobků. Jde tak o materiál, který byl původně recyklovatelný.

Jaký je rozdíl mezi recyklací, upcyklací a downcyklací?

Recyklace je procesem, při kterém jsou materiály z odpadu zpracovány a použity k vytvoření nových produktů stejného nebo podobného druhu. Jejím cílem je snížit množství odpadu, minimalizovat vyčerpávání přírodních zdrojů a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Příkladem je přetavení starého skla v nové.

Upcyklace je proces, při kterém jsou staré nebo nepotřebné předměty nebo materiály transformovány do nových produktů s vyšší hodnotou nebo kvalitou. Jejím cílem je vytvořit něco nového, co má estetickou nebo funkční hodnotu, čímž se předchází jejich původnímu zneužití nebo zahození. Příkladem je přetvoření starých prázdných konzerv v květináče.

Downcyklace se liší tím, že zpracovává materiály tak, aby vytvořila nové produkty s nižší kvalitou nebo hodnotou než původní materiály. Jejím cílem je vytvořit produkty, které nemusí mít stejnou kvalitu nebo výkon jako původní materiál, ale stále jsou schopny plnit určité funkce. Příkladem je, když obnošené tričko poslouží jako hadr na vytírání podlahy.

 

Foto: istock.com